Folkepartiet Alver

er stiftaPolitiske partiar skal verke legitime i demokratiprosessar nedanfrå og opp har ein klar tendens til å verke

oligatoriske. Dette gjer at berre ein liten gruppe av partiledelsane samler det meste av makt, og at vi

får ein snudd prosess der de få på toppen "bestemmer sitt demokrati" ovenfra og ner.


Partiet Folkepartiet Norge har sin opprinnelse fra Alver kommune. Ved kommunevalget fekk det dåverande

partiet FNB Alver historiske 22,1% av stemmane i den nye kommunen.


Når Folkepartiet Alver sin stifting er godkjent i Brønnøysundregistrane vert våre 10 kommunestyremedlemmar 

å sjå som Folkepartiet Alver sin gruppe. Det same gjeld alle varerepresentantar fram til 8. vara.


Folkepartiet Alver vil fram til vår eigen Mororganisasjon har vedteke vårt nye program halda seg til 2019-

utgava av Programmet me gjekk til val på. Steget frå Folkeaksjon til Folkeparti vil gjera at vårt nye

 nasjonale og lokale partiprogram for 2020 vert sterkt utvida. Folkepartiet Alver sitt konstituerte

styre består av følgjande personar:


Nina Almeland - leiar
Svein Hagesæter - nestleiar
Maria Færø - kasserar
Harald Breivik - skrivar 
Edit Jørgenvik - medlem
May Eva Sandvik - medlem
Erlend Nævdal - medlem

Jimmy Pasali - medlem

Ståle Hopland - 1. vara


Morten Klementsen fortset som Gruppeleiar i kommunestyret, og

Svein Hagesæter er Nestgruppeleiar


Dei tre represenatantane i Formannskapet er:

Morten Klementsen - Gruppeleiar

Terje Sletten-Hansen - Nestgruppeleiar

Maria Færø - Medlem

Folkepartiet Alver

sin Kommunestyregruppe

Morten Klementsen

Medlem/Gruppeleiar Kommunestyret.

Medlem/Gruppeleiar Formannskapet,  Nestleiar Valnemda. 1. varamedlem Utvalg for Næring og drift

Harald Breivik

Medlem Kommunestyret, Nestleiar i Kontrollutvalet

Svein Hagesæter

Nestgruppeleder kommunestyret, medlem i Utval for oppvekst, kunnskap og kultur og medlem Eldrerådet

Terje Sletten-Hansen

Medlem Kommnestyret og Nestgruppeleder Formannskapet. 1 varamedlem Utval for Areal, Plan og Miljø.

Ståle Hopland

Medlem Kommunestyret, Medlem Utval for Areal, Plan og Miljø

Maria Færø

Medlem kommunestyret og Formannskapet, medlem Administrasjonsutval. 2 varamedlem Utval for Areal, Plan og Miljø.. 1. varamedlem i Utval for oppvekst, kunnskap og kultur. Varamedlem Valnemda

Yngve Walaker

Medlem Kommunestyret, 1. vara Formannskapet. Medlem Utvalg for Næring og drift 4. varamedlem Utval for Areal, Plan og Miljø. 2. varamedlem i Utval for oppvekst, kunnskap og kultur

Hege N. Dale

Medlem Kommunestyret, Medlem  og Fraksjonleiar Utval for Oppvekst, Kunnskap og Kultur


Jimmy Pasali

Leiar Kontrollutvalet

Aasmund Karlsen

4. varamedlem  Kommunestyret, 1 cvaramedlem Utval Helse og Omsorg

Erlend Nævdal

1. varamedlem  Kommunestyret, 1. varamedlem Kontrollutvalet

Bente Bergetun

5. varamedlem  Kommunestyret. 3 varamedlem i Utval for oppvekst, kunnskap og kultur

Ole-Christian Dale

2. varamedlem  Kommunestyret, 2 varamedlem Utval Helse og Omsorg

Siri Rognaldsen

6. varamedlem  Kommunestyret 3. varamedlem Utvalg for Næring og drift

Sandra Bommedal

3. varamedlem  Kommunestyret. 3. varamedlem Utval for Areal, Plan og Miljø.

Kjell Ove Larsen

7. varamedlem  Kommunestyret